Press "Enter" to skip to content

Domácí opravy Posts

Lhůta pro odstranění stavby

Jde-li o nařízení odstranění stavby, stavební zákon stanoví taxativní důvody, pro které je možné stavbu odstranit. V případě důvodu, kdy je stavba. Rozhodnutí o odstranění stavby podle tohoto předpisu musí obsahovat údaje o místu a účelu stavby a komu se odstranění stavby nařizuje, lhůtu k odstranění stavby2, podmínky pro odstranění stavby a rozhodnutí o námitkách účastníků řízení. Nařídí-li stavební úřad stavbu odstranit, současně pro to v rozhodnutí stanoví podmínky vyplývající z technických požadavků na stavby, případně stanoví požadavky na úpravu území po odstranění stavby. Rovněž může stavebníkovi uložit povinnost, aby mu předložil technologický návrh odstranění stavby.

Uplynutí doby 10, 20, 30 i více let od zřízení neoprávněné trvalé stavby na cizím pozemku a nečinnost vlastníka pozemku je sama o sobě důvodem pro zamítnutí návrhu na odstranění neoprávněné stavby či jejím přikázání do vlastnictví vlastníka pozemku.

Leave a Comment

Jiný nebytový prostor definice

V případě, že nebytový prostor, jenž byl pronajat za účelem bydlení, není ze zdravotního hlediska způsobilý k bydlení, má pronajímatel vůči nájemci stejné povinnosti jako u nájmu prostor k bydlení určených, může tedy po pronajímateli požadovat odstranění závadného stavu nebo dokonce vypovědět nájem bez výpovědní doby. Nejsem ovšem schopen získat odpověď na otázku, zda-li se může stát, že nám někdo zakáže v něm bydlet, jelikož je to nebytový prostor a zda-li je reálná možnost prodat jej po pár letech, až se budeme chtít stěhovat do většího. Upřímně, považuji to za právní paskvil a není mi zřejmé, co koupí tohoto prostoru získávám, riskuji a co. Informace z katastru nemovitostí nemají v tomto ohledu relevanci a je skutečně nutné pátrat po tom, jak byla nemovitost zkolaudována a vyhnout se tak budoucím problémům. NOZ, pak i podíl na společných částech (tj. nezahrnuje žádný byt), Jedná se o jednotky podle NOZ nebo zákona č.

Leave a Comment

Změna účelu užívání nebytového prostoru

Dobrý den, prostory je obecně možné používat pouze k účelu, pro který jsou stavebně určeny, tj. Zejména v centrech větších měst dochází k. V zákoně je uvedeno, že změna způsobu užívání je možná jen na základě písemného souhlasu nebo povolení stavebního úřadu. To, k jakému účelu bude konkrétní budova sloužit, určuje kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby. Jiná naopak 100% všech vlastníků a ještě podpis nějaké smlouvy mezi všemi členy SVJ a majitelkou nebytového prostoru.

Máte někdo zkušenost v této záležitosti?

Změna účelu užívání nebytového prostoru

Děkuji za každou informaci. Tento zákon říká, že změna způsobu užívání je možná pouze na základě písemného souhlasu či povolení stavebního úřadu. Co rozhoduje při určování účelu užívání prostor Účel prostoru (budovy) je dán kolaudačním rozhodnutím, oznámením o užívání stavby či kolaudačním souhlasem.

Leave a Comment

Žádost o odstranění černé stavby

Požádá-li stavebník nebo vlastník stavby o dodatečné povolení, přeruší úřad řízení o odstranění stavby a zahájí řízení o vydání dodatečného povolení. Do tohoto řízení se můžete zapojit jako účastníci řízení – nahlížet do spisu, podávat námitky a požadovat. Ahoj všem, potřeboval bych od někoho napsat nějakej vzor, jak souseda slušnou formou požádat o odstranění černé stavby. Věc se má tak, že ve.

Z hlediska časového je nutné dodat, že pokud vlastník (stavebník) podá žádost o odstranění černé stavby dodatečné povolení stavby předtím, než stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby, má se za to, že žádost podal v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby.

Žádost o odstranění černé stavby

Rozhodnutí o odstranění stavby podle tohoto předpisu musí obsahovat údaje o místu a účelu stavby a komu se odstranění stavby nařizuje, lhůtu k odstranění stavby2, podmínky pro odstranění stavby a rozhodnutí o námitkách účastníků řízení.

Leave a Comment

Povinné vybavení nájemního bytu

Který konkrétní právní předpis určuje povinné vybavení nájemního bytu základní vybavení nájemního bytu a určuje jeho životnost v letech (kuchyňská linka, zdroj tepla, bojler, sporák atd.)? Speciální právní předpis, který by přímo určoval povinné vybavení nájemního bytu a jeho životnost, neexistuje. Poměrně často se řeší, zda se nájem bytu vztahuje i na jeho vybavení. Pochybnosti se netýkají zařízení, jejichž přítomnost v bytě a funkčnost souvisí s tím, že byt je způsobilý k užívání. Nájemce však může být nemile překvapen, když mu pronajímatel odmítne opravit či vyměnit pračku nebo ledničku.

Prvním předpokladem úspěšného převzetí nájemního bytu je především platná nájemní smlouva, jejímuž obsahu jsme se podrobněji věnovali již dříve.

Povinné vybavení nájemního bytu

Vedle uplynutí doby, dohody a výpovědi může nájem bytu skončit například v důsledku koupě bytu nájemcem, zánikem bytu, zánikem pracovního poměru v případě služebního bytu, u družstevního bytu vyloučením nájemce z družstva.

Leave a Comment

Žaloba na neplatnost výpovědi z nájmu nebytových prostor

Jak se bránit výpovědi z nájmu nebytového prostoru Nový občanský zákoník přinesl některé novinky související se skončením nájmu prostoru sloužícího podnikání (dříve nebytový prostor ), o kterých by měl vědět jak ten, kdo chce dosáhnout platného a definitivního skončení nájmu, tak i ten, kdo se chce případné snaze o skončení nájmu výpovědí bránit. Otázka platnosti výpovědi ze smlouvy o nájmu může být řešena jako předběžná otázka v již probíhajícím řízení o vyklizení nemovitosti a naléhavý právní zájem na určovací žalobě o neplatnost výpovědi tak není dán. V čem však již odvolací soud pochybil, je jeho zobecňující závěr, jímž shora uvedený právní názor vztáhl i na žaloby. Nájem prostoru sloužícího podnikání (v zásadě tzv. nebytových prostor ) lze skončit zejména z důvodů ujednaných mezi stranami v nájemní smlouvě. Předmětnou výpověď považuji za neplatnou, neboť nesplňuje náležitosti stanovené ust.

Leave a Comment

Vyúčtování tepla a teplé vody

Pro rozúčtování nákladů na přípravu teplé užitkové, a případně dodávku studené vody potřebujeme fakturu dodavatele tepla, která obsahuje celkové náklady na objekt v Kč a množství odebraných GJ, a fakturu dodavatele vody, která obsahuje celkové náklady za vodné a stočné. Pro výpočet pak potřebujeme informaci o odečtených hodnotách na vodoměrech. V letošním roce se bude teplo v bytových domech poprvé rozúčtovávat podle nového zákona č. Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. Dobrý den, rád bych se zeptal na vyúčtování teplé a studené vody. Máme každý rok problémy s vyúčtováním služeb, které každý rok reklamuji, ale.

Vyúčtování tepla a teplé vody

Není-li pro dům stanovena povinnost instalace poměrového měření tepla a teplé vody, potom se pravidla pro rozúčtování těchto nákladů musí dohodnout se všemi nájemci (členy družstva, popř. vlastníky).

Leave a Comment

Rozdíl mezi cenou obvyklou a tržní

Rozdíl mezi tržní cenou nemovitosti a obvyklou tržní cenou může být velmi výrazný, někdy i stovky tisíc korun. Je tedy zřejmé, že byste je převáděli za tržní cenu. Tržní cena nevyjadřuje pouze stav nemovitosti, ale také schopnost nemovitost prodat. Z logiky věci proto vyplývá, že cena dosažená například v okamžiku stavu tísně prodávajícího, v době přírodních nebo jiných kalamit nebo při prodeji majetku mezi blízkými osobami prakticky nemůže být cenou obvyklou.

V čem je tedy rozdíl?

Rozdíl mezi cenou obvyklou a tržní

Nemělo by se vycházet např. O co se opírá názor, že nabývací cena členského podílu (majetkového práva) u. Rozdíl mezi cenou obvyklou a tržní cenou tržní Základním rozdílem je, že cena tržní vznikne až po uskutečnění prodeje. Jedná se o moment, kdy se sejde poptávka s nabídkou a dojde k realizaci obchodu. Jaký je rozdíl mezi administrativní cenou.

Leave a Comment

Výpověď z nájmu nebytových prostor ze strany pronajímatele

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU ZE STRANY PRONAJÍMATELE. V případě ukončení nájmu výpovědí ze strany pronajímatele, má nájemce právo na. Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal oprávněnost výpovědi do dvou měsíci ode dne, kdy mu výpověď došla. Ve výpovědi nájmu uzavřeného na dobu určitou totiž musí být uveden výpovědní důvod, jinak je výpověď neplatná, a výpovědní doba je vždy tříměsíční.

Ve smlouvě je uvedena vypovědní lhůta ze strany pronajímatele 6 měsíců.

Výpověď z nájmu nebytových prostor ze strany pronajímatele

Teď bohužel máme problémy s bydlením a potřebujeme se do toho bytu nastěhovat. Jak vyplývá ze shora uvedeného, zásahy do stávajících zvyklostí v oblasti „ nájmu nebytových prostor “ budou značné. Nová úprava nájmu nebytových prostor ( prostor sloužících podnikání) klade nové nároky na pronajímatele i nájemce, a otevírá i nové šance.

Leave a Comment

Ocieplenie stropu wełną mineralną film

Ocieplenie stropu drewnianego. Jak układać ocieplenie? Poddasza nieużytkowe pełnią zazwyczaj funkcję strychu. Najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem jest ocieplenie stropu wełną mineralną film mineralną.

Jest to materiał o dobrych właściwościach izolacyjnych, a na stropie drewnianym będzie pełnił funkcję ochrony przeciwogniowej. Najprostszą i stosunkowo niedrogą inwestycją jest ocieplenie stropu oddzielającego strych od pomieszczeń mieszkalnych.

Ocieplenie stropu wełną mineralną film

Dzięki łatwemu dostępowi do poddasza, bez większych problemów można ułożyć na nim wełnę mineralną (płyty lub maty) lub watę szklaną. Jeżeli chodzi o wykonanie ocieplenia stropu to jak najbardziej polecam układ dwuwarstwowy. Zalecana łączna grubość izolacji w przypadku tych produktów wynosi ok. Wówczas uzyskujesz współczynnik przenikania ciepła na poziomie ok. Wtedy warstwy, patrząc od dołu, kształtują się na przykład w taki sposób: płyty gipsowo-kartonowe, folia paroizolacyjna, ruszt z wełną mineralną, belki stropowe a pomiędzy nimi wełna mineralna, ruszt pod podłogę i wełna mineralna pomiędzy nim, folia wiatroizolacyjna, podłoga.

Leave a Comment