Press "Enter" to skip to content

Cena zjištěná nemovitosti

Pojmy cena zjištěná nemovitosti a cena obvyklá přitom nejsou synonymní, ale musejí se, někdy i dost podstatně, lišit. Toto konstatování lze nejlépe ilustrovat na příkladu: V hojně sledovaném investigativním pořadu jedné české komerční televize. Pojmem cena zjištěná nemovitosti, resp. V současné době je tímto předpisem zákon.

A pak je tu specialita České republiky – cena zjištěná neboli administrativní, kterou určují tabulky v tzv. Ministerstvo financí.

Cena zjištěná nemovitosti

Zatímco před revolucí byly úředně určovány ceny, za které se nemovitosti prodávaly a kupovaly, nyní je účelem administrativní ceny pouze zajistit tzv. Zde se znalec musel striktně držet legislativní normy – oceňovací vyhlášky – a jeho závěry tedy. Dalším plusem je skutečnost, že zjištěná cena se odvíjí přímo od koupené nemovitosti a její hodnota je stanovena na míru a nikoli podle tabulek, které cenu mnohdy zvyšují. Problémem pro mnohé bývá skutečnost, že odborný znalecký posudek je placená služba. Je tedy lepší směrná hodnota nebo znalecký posudek? Vyměnili jsme si s bratrem garáže ( naprosto stejné – 18 m2, stejně staré, řadové, ve stejném městě, stejné cena ) a uzavřeli směnnou smlouvu.

Nabývací hodnotou je zvláštní cena, zjištěná cena, sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota.

Cena zjištěná nemovitosti

U běžných převodů nemovitosti kupní smlouvou je nabývací hodnota vždy ta vyšší z následujících dvou: sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota. Zjištěná cena nebo zvláštní cena je nabývací hodnotou pouze v určitých zákonem stanovených případech (např. u finančního leasingu podle zákona upravujícího daně z příjmů). Bývalou daň z převodu nemovitosti budou platit už jen kupující. Změny, které schválili poslanci, ruší i dosavadní institut ručitele, kterým je druhá strana obchodu.

Cílem je mimo jiné odstranit „nežádoucí daňové optimalizace“. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Ačkoliv se tedy kupující a prodávající mohou dohodnout na libovolně vysoké tržní ceně, pro účely vyměření daně musí úřední hodnotu nemovitosti stanovit odhadce (ve znaleckém posudku). Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena po posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Zjištěná cena se použije vždy v případě, že poplatník neposkytne údaje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty nebo nelze-li směrnou hodnotu určit. Pokud se pro určení srovnávací daňové hodnoty použije zjištěná cena, může si poplatník v daňovém přiznání uplatnit uznatelný výdaj, tj.

Vypočtenou daň je poplatník povinen uhradit ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Poplatník pořídil nemovitost v době, která je delší než 5 let před zahájením pronájmu Vstupní cenou je reprodukční pořizovací cena zjištěná podle oceňovacích předpisů. Tuto cenu je poplatník povinen stanovit při zahájení pronájmu. Nejčastěji se jedná o daň z převodu nemovitých věcí, či daň darovací, a to podle platných cenových předpisů. Výjimečně se stane, že cena zjištěná je ve stejné výši jako obvyklá cena, ve většině případů však tomu tak není.

Vyplývá z toho, že cena zjištěná může být použita jen ve výjimečných případech nebo jen z hlediska podpůrného či indikativního. Základem daně z převodu nemovitostí je cena zjištěná znalcem podle zákona o oceňování majetku, platná v den nabytí nemovitosti.

Cena zjištěná nemovitosti

Rozdíl cen dani darovací nepodléhá. Ocenění dle prováděcí vyhlášky zákona o oceňování majetku. Do třetice platí, že „ Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena, je cena zjištěná. Cena administrativní je cena zjištěná dle cenového předpisu.

V české legislativě je užíván pojem cena obvyklá, která je zákonem č. Cena zjištěná nemovitosti podle cenového předpisu, tj. Znalec musí splňovat především vysokou odbornou kvalifikaci a za výkon své činnosti je trestně zodpovědný. Obvyklá cena nemovitosti. Pokud má ale majitel nemovitosti štěstí a dostatečné vyjednávací schopnosti, může se mu nízká cena vyplatit. Prodej nemovitosti pod cenou může přilákat mnoho zájemců, kteří se následně mohou předhánět, kdo nemovitost koupí. Jedná se o administrativní cenu a použije se při stanovení daně z převodu nemovitosti (základ daně), daně darovací (základ daně), odměny notářů a správců dědictví, náhrady při. Zjištěná cena – pro případy, kdy nelze cenu nemovité věci stanovit jiným způsobem nebo kdy zákonné opatření stanoví, že je nabývací hodnotou výhradně zjištěná cena (§ 16 a § 23). Je cena nemovitosti, vycházející z ceny tržní ale ponížená o slevu, potřebnou pro rychlý prodej (do třech měsíců).

Tržní cena zjištěná na základě výnosové metody odhadu Stanovení likvidní tržní ceny výpočtem z finančního výnosu nemovitosti, která se používá u nemovitostí, které jsou předmětem pronájmu a přinášejí finanční obrat. Zjištěná cena Pokud člověk nechce riskovat, že finanční úřad dojde k nějaké vyšší ceně, je možné porovnat kupní cenu s cenou zjištěnou znaleckým posudkem – cena zjištěná. Znalecký posudek si zajišťuje kupující sám.