Press "Enter" to skip to content

Dešťové svodné potrubí

Kanalizační potrubí je určeno pro ležaté gravitační vedení odpadních a dešťových vod uložené v zemi. Díky vysoké tepelné a chemické odolnosti mohou být využívány pro výstavbu beztlakých průmyslových sítí. Výpočtem lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku. Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.

Dešťové svodné potrubí

Pokud je potřeba vysazuje se na hlavním svodném potrubí před vyvedením z budovy čisticí kus například v čisticí šachtě. Ležaté potrubí může být u podsklepených budov zavěšeno pod stropem nebo vedeno na konzolích po zdi. Svodné dešťové svodné potrubí potrubí by nemělo mít menší světlost než DN 100.

Pro ploché střechy, které jsou ohraničeny atikami, by se měly na vrhovat min. Odpadní potrubí, která jsou většinou svislá, odvádí odpadní vody do svodných potrubí a dělí se na: splašková, odvádějící splaškové vody z připojovacích potrubí, dešťová, odvádějící dešťové svodné potrubí vody ze střech. Potrubí se smějí převést do společného potrubí teprve vně budov (pokud možno blízko připojovacího kanálu na hranici pozemku). Výjimka se stane platnou, pokud se jedná o hraniční zástavbu, pak je přípustné i svedení potrubí dešťové a splaškové vody dohromady uvnitř budovy.

Dešťové svodné potrubí

V budovách s plochou střechou se používají pro odvod dešťové vody vertikální svodné trubky, které jsou podle typu výstavby vyrobeny z litiny, betonu, osinkového (azbestového) cementu, popř. Všechny svody se postupem času naruší nebo dojde k jejich poškození působením koroze, stárnutím materiálu či pohybu budov atp.

Pro svodné potrubí odvádějící dešťové vody je sklon možné snížit až na. Jednotná kanalizace odvádí odpad splaškové i dešťové kanalizace, oddílná. Připojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov (oblast použití B) v případě. Kaţdý vodovodní výtok musí být napojen na odpadní potrubí přes. Vnitřní kanalizace zajišťuje odvod splaškové vody od zařizovacích předmětŧ v rodinném domě. Splašková a dešťová voda jsou v objektu sváděny pomocí oddílné kanalizační soustavy do jednotné veřejné kanalizační stoky. Spojení dešťové a splaškové odpadní kanalizace je možné za předpokladu, že objekt je napojen na jednotnou stokovou síť, odtok dešťových vod je do 0,3 l. Pokud je do svodného potrubí napojen bezpečnostní přeliv z retenční dešťové nádrže nebo vsakovacího zařízení, provede se stanovení průtoku Q rw podle vztahu (4.5) i vztahu (4.6) a svodné potrubí se dimenzuje na větší z průtoků Q rw.

Vsakovací jáma bude rozměru 1,0×1,2×5,0m a bude naplněna štěrkem o 30% vsaku vod do zeminy. HT odpadní trubky a tvarovky pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách. HT systém je vyroben z polypropylenu. Trubky a tvarovky mají vysokou teplotní a chemickou odolnost.

Snadná montáž pomocí násuvných hrdel, těsněných elastomerovým kroužkem.

Dešťové svodné potrubí

Okamžitá a dokonalá těsnost spojů. Tedy například akumulační nádrž, čerpadlo, rozvody, svodné potrubí, filtrace, zemní práce apod. Ovšem 50 % nákladů je ještě omezeno maximální částkou podpory, která je stanovena na základě podání žádosti a převážně se odvíjí od velikosti odvodňované plochy a systém ji vypočítá na základě zadaných dat. Kanalizační systém pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě s výškou krytí až 4m. Rozdíl výšek potrubí mezi nátokem dešťové vody a odtokem znečistěné vody je pak pouze 800 mm místo 945 mm ve standardním provedení. Filtrační vložka (velkost ok 0,38 mm) je z nerezu, těleso z polypropylenu, prodlužovací kus z polyetylénu. LU ≤ 2, viz tabulka 3. POTRUBÍ KG – HLADKÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ 02.

Hlavní svodné potrubí se má vést od nejvzdálenějšího větraného odpadního potrubí aţ k vyústění z objektu pokud moţno přímým směrem v jednotném sklonu a tak, aby vedlejší svody byly co nejkratší. Hrdlové trouby a tvarovky z PVC se spojují a utěsňují pryžovým kroužkem, který umožňuje dilatování potrubí. Novodurové trubky a tvarovky, používané pro šikmá. S ohledem na odvedení spodní vody od spodní stavby na severní straně objektu, bude v 3. Dešťové svodné potrubí je vedeno ve spádu min. U předsazených fasád je dešťové odpadní potrubí běžně vedeno mezi konstrukcí stěny a předsazenou fasádou.

Svodné potrubí vedené pod budovou Svodné potrubí nemá být vedeno pod příčkami (s výjimkoukřížení). Při křížení se základovými pasy je. Zde je v kolmém směru osazeno 2x svodné potrubí. Tyto drenáže jsou odvedeny v 1% spádu směrem do připojovacích míst (revizní kanalizační šachta). Propojení sběrného potrubí a svodného potrubí je provedeno na odbočky příslušných d. D-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DN225 před revizní šachtou. HT System PLUS je systém plastového odpadního potrubí uvnitř budov. Je vhodný pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí v budovách.

HT -Systém je kompletní systém pro vnitřní kanalizaci se širokým výběrem prvků. Volně vedené dešťové odpadní potrubí, osazené v prostoru s možností mechanického poškození, musí být do výšky 1,5 m nad terénem nebo podlahou z materiálu, která odolává tomuto poškození.