Press "Enter" to skip to content

Dotace eu na nákup nemovitosti

REVITALIZACE NEMOVITOSTÍ Regenerace nevyhovujícího areálu nebo brownfieldu na podnikatelskou zónu, vč. Výše dotace eu na nákup nemovitosti na nemovitosti. Operační program Nemovitosti umožňuje získat dotace na rekonstrukci či zateplení podnikatelských budov či revitalizaci pozemků. Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský subjekt. Za určitých podmínek je možné financovat demolici brownfieldů a novostavbu, která jej nahradí.

Kč na bytovou jednotku o max.

Dotace eu na nákup nemovitosti

Na druhé straně, pak stojí doba udržitelnosti projektu, která je rovna 20ti letům a po tuto dobu je zde i regulované nájemné a to max. K dnešnímu dni máme celkem schváleno 605 námi vypracovaných projektů. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na nemovitosti. Zajistíme Vám přípravu úspěšného projektu na nemovitosti s dotací, která zahrnuje vyřízení žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, výběrové řízení a vyúčtování projektu. A to všechno i na kontaminovaných plochách či v zanedbaných objektech, tzv. Komu je dotace určena: dotace pro pořízení, opravu, nebo výstavbu podnikatelských nemovitostí je určena pro malý, střední podnik, nebo pro velký podnik a také pro územní samosprávné celky. Mohou získat dotace na nemovitosti, nákup strojů a technologií, zvířat, krmiv, osiv i na propagaci.

Zajímavou položkou v zemědělském dotačním programu jsou dotace na louky a pastviny.

Dotace eu na nákup nemovitosti

Dotace eu na nákup nemovitosti na rekonstrukce průmyslových objektů. Nárok na finanční podporu od státu může získat každý, kdo provozuje zemědělskou činnost a travní porost se rozkládá na více než dvou hektary zemědělské půdy. Podporu je možné poskytnout na stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic nebo pro sušení nebo impregnování masivního dřeva, a dále na nákup pozemků. Máte v plánu rekonstruovat zastaralou. Zejména budou podporovány objekty typu brownfield. Program podporuje nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Zaměřujeme se na fondy EU, národní zdroje i oblast veřejných zakázek.

Specializujeme se na dotace pro veřejný i privátní sektor zejména pak na potravinářství a zemědělství. Chcete si postavit nové prostory na podnikání nebo zrekonstruovat staré? Můžete získat dotaci z fondů EU. Výstavbou nebo rekonstrukcí.

Zajišťujeme dotační poradenství, přípravu projektu, implementaci a řízení projektu, výběrová řízení, monitorovací zprávy a žádosti o proplacení, veškerou komunikaci s poskytovateli dotace, právní poradenství a další. Získejte dotaci 45% na rekonstrukci brownfieldu, opravu či přístavbu nemovitosti. Dotaci je možné získat na podnikatelské nemovitosti nebo nemovitosti, které se stanou podnikatelskými. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Finanční spoluúčast naší organizace na tomto projektu činí 5%. Podpora projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj.

Dotace eu na nákup nemovitosti

Program umožňuje získat prostředky na následující podporované projekty. Příspěvek se dá využít i na nákup zemědělských strojů nebo na nákup nemovitosti. SPECIALISTÉ NA DOTACE Z EU Přejeme Vám mnoho úspěchů při žádostech o dotaci Mgr. Richard Andrle, MBA, ředitel společnosti Tel. Dotační programy financované z fondů Evropské Unie a ze státního rozpočtu České republiky umožnují podnikům čerpat dotace na nákup informačních. Dlouhodobý hmotný majetek, zejména nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov. Zajistíme Vám dotaci na nákup nových strojů a technologií, dotaci na rekonstrukci a modernizaci budov a mzdových nákladů Vašich zaměstnanců.

Synapsis Consulting s. Přímo a výhradně z národních zdrojů jsou poskytovány finanční dotace na celou řadu zemědělských aktivit. Tyto dotace spravuje a vyhlašuje Státní zemědělský intervenční fond. Jedná se spíše o dotace v investiční a provozní oblasti. Například výhodné úvěry na nákup zemědělské půdy. Obecných podmínkách Pravidel platných pro dané kolo, v kapitole 7. Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 50% dotaci na realizace energeticky úsporných opatření – zateplení budov, nákup strojů na energeticky úspornější výrobu, využití odpadní energie nebo třeba instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu.

Stránka, kde budou pravidelně zveřejňované tipy na čerpání evropských dotací aktuální dotační. O použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů. Bezúročné úvěry pro firmy a podnikatele. Program Nízkouhlíkové technologie umožňuje v rámci aktuálně otevřené výzvy pořízení osobních a užitkových elektromobilů a výstavbu neveřejné dobíjecí stanice.