Press "Enter" to skip to content

Dotace na dům 2018

Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta může obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů). Na novostavbu rodinného můžete získat celkem 3 na sobě nezávislé dotace Na celý dům – pokud bude splňovat parametry pro oblast dotace B – pasivní domy. Na solární kolektory – i když nebude novostavba pasivní, lze žádat i pro rekonstrukce. Pokud se navíc dům nachází v Moravskoslezkém nebo Ústeckém kraji je výše dotace navýšena o 10%.

Celková výše podpory na jednu žádost je však omezena na maximálně 50% výdajů.

Dotace na dům 2018

Kč na 1 bytovou jednotku dotace poskytována podle pravidla „SGEI – de minimis“, kdy součet „de minimis“. Pro koho je dotace určena? Vlastníte rodinný dům? Používáte k jeho vytápění kotel na pevná paliva s ru. V rámci dotací na zateplení můžete obdržet i finanční podporu na výměnu oken a dveří.

Výše dotace se odvíjí od dosažené energetické úspory a celkovými způsobilými výdaji na provedení opatření. Jako způsobilé se označují ty výdaje, které jsou definovány v podmínkách programu.

Dotace na dům 2018

Přehledné informace o možnosti získání dotací pro majitele bytových domů naleznete na našem webu v článku z 23. Aktuální informace k probíhající 78. IROP, v rámci které je možné získat podporu na rekonstrukci bytových domů mimo území hlavního města Prahy. Protože se toto období již chýlí ke konci, jsou veškeré finance, které z evropských fondů směřovaly do podpory sociálního bydlení, vyčerpány. Na kotlíkové dotace je připraveno celkem 9 miliard korun, které pro Českou republiku vyčlenila Evropská komise. Pořízení nových kotlů je financováno z Operačního programu Životní prostředí.

Dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Tento způsob bydlení má za cíl poskytnou seniorům soběstačnost a nezávislost a má podpořit principy sousedské výpomoci. O nové dotace na dům 2018 zateplení bytových domů je možné žádat až do 29. Zásadním faktorem však bude kvalitně připravená žádost o dotaci. Výše kotlíkové dotace je 70 až 85 procent z uznatelných nákladů, jejichž strop je 150 tisíc korun. Stále běží příjem žádostí o dotace na dům 2018 solární systémy, tepelná čerpadla a zateplení. Uplatnit nárok na bonus je možné nejpozději do dvou let od získání dotace na dům 2018 nový kotel, je tedy možné požádat o kotlíkovou dotaci a třeba o půl roku později o dotaci na zateplení.

Po dokončení projektu mu bude vyplacena jak dotace na zateplení, tak i bonus za výměnu kotle. V programu Zelená úsporám se dají získat statisícové dotace na novostavbu.

Dotace na dům 2018

Novostavba musí ale splňovat pasivní energetický standard a dům nemůže být panelový. Výše dotace na výměnu tepelného čerpadla je dána fixní částkou a může dosáhnout až 100. Kč v závislosti na jeho typu. Dotaci získá vždy první vlastník.

Maximální výše dotace je pak až 50 % doložitelných výdajů souvísejících s výměnou čerpadla. Dům byl navržen ve dvou výškových úrovních. Rodinný dům byl navržen jako úplná rekonstrukce s využitím dotace Nová zelená úsporám. Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Vyřídíme Vám dotaci až 150. Využijte dotace ve výši až 100%. Byli jsme na přednášce k novým podmínkám, takže něco poradit můžu.

Samostatná dotace na žaluzie do novostavby není možná, tu lze uplatnit jen. Komunitní dům nesmí mít méně jak 10 bytů, ale zároveň ne více jak 25 bytů. Budu moci žádat dotaci na svůj dům? Nájemní smlouva se seniorem se uzavírá na dobu min. V zásadě platí, že čím efektivnější opatření jsou navržena, tím vyšší podporu investor získá. Provádíme architektonické studie jakékoliv rozsahu a velikosti, projektujeme rádi nízkoenergetické a pasivní domy, vyřizujeme dotace na rekonstrukce a novostavby rodinných domů, měříme blowerdoor testy, projektujeme a vyřizujeme dotaci na technologii pasivních domů tzn. V těchto domech lze předpokládat i zvýšenou četnost využití speciálního vybavení koupelen a toalet s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu, pokud bude dům upravován celkově. Při nové výstavbě a úpravách by neměla být opomenuta nutnost zajištění hygienického limitu pro větrání.

Rozvoj měst – oblast sociální integrace (Domovy pro seniory) a 3. Rozvoj venkova – oblast sociální integrace (Domovy pro seniory).