Press "Enter" to skip to content

Elektrický potenciál koule

Uvažujte pole uvnitř i vně koule tzn. Na povrchu koule je intenzita nespojitá. Protože k řešení úlohy se hodí využít Gaussovu větu, je třeba si rozmyslet, jakou Gaussovu plochu zvolíme. Jako Gaussovu plochu zvolíme povrch koule o. Intenzita elektrického pole se zmenší 16 krát, elektrický potenciál koule se zmenší 4 krát.

Potenciál koule je stejný jako potenciál bodového náboje.

Elektrický potenciál koule

Závisí tedy přímo úměrně na náboji a nepřímo úměrně na poloměru koule. Větší koule má 4krát větší poloměr než menší koule. Aby byl potenciál obou koulí stejný, musí být tedy na větší kouli 4krát větší náboj než na menší kouli. Vím, že změna potenciálu vyjadřuje napětí, ale k čemu je samotný potenciál nerozumím a nechápu to. Proto je potenciál uvnitř koule všude stejný jako na povrchu:, vně pak má tvar (viz obr. 6).

Fakt, že elektrický potenciál koule uvnitř nabité koule je konstantní, vyplývá ze skutečnosti, že uvnitř nabité koule je nulová elektrická intenzita ( ). Souvislost potenciálu. Příklad 9 – vlastní elektrostatická energie nabité koule.

Elektrický potenciál koule

Na elektrodách se pomocí předřadníku vytvoří velký náboj( elektrický potenciál koule ), který vede až ke vzniku elektrických výbojů mezi elektrodami. Molekuly plynu, kterým je trubice. Jelikož je, musí být nutně ) Grafické znázornění průběhu intenzity a potenciálu ve vzdálenosti r od. Q Krokové napětí při úderu blesku do země se okolo místa úderu vytvoří na chvíli potenciální hladiny – v místě úderu je potenciál n. Práce v elektrickém poli, potenciál, nap ětí 17. Dutá koule s poloměrem r=0,1 m je nabita nábojem (mikro) C. Jaký je potenciál na povrchu koule, je-li koule umístěná ve vakuu?

Vypočítej poloměr koule, která by se nábojem 1mC nabila na potenciál 1 kV vzhledem k Zemi. Jak velkým nábojem na. Elektrický vítr, sršení náboje. Kapacita osamoceného vodivého tělesa vyjadřuje schopnost tohoto tělesa shromažďovat elektrický náboj. Těleso s menší kapacitou bude daným nábojem přivedeno na vyšší potenciál než těleso s větší kapacitou.

Třeme-li například skleněnou tyč kůží (nebo známou ebonitovou tyč liščím ohonem), mění tato tělesa jistým. Vysvětlíme si, jak elektrický potenciál a napětí popisují elektrické pole a dáme si ještě. Práce, která musí být vykonána pro přenesení náboje dq z nekonečna na povrch koule je tedy ⎛ q ⎞ dW = Vdq = ⎜ ⎟ dq. Určete intenzitu elektrického pole v bodě P. Na jaký elektrický potenciál se vzhledem k Zemi koule nabije nábojem 1 μC? Plošná hustota elektrického pole náboje je 8.

Elektrický potenciál koule

Rovnice siločáry a ekvipotenciály. Poissonova a Laplaceova rovnice. A spherical shell with inner radius a and outer radius b is uniformly charged with a charge density ρ. Find the electric field intensity at a distance z from the. Tělesa s nulovou potenciální energií – země, tělesa uzemněná. The work done by the electric field in Figure 1 to move a positive charge q from A, the positive plate, higher potential, to B, the negative plate, lower potential, is W = −ΔPE = − q Δ V. Plazmová koule je skleněná koule naplněná určitým plynem, v němž probíhá elektrický výboj mezi centrální elektrodou a sklem. Sklo má ve srovnání s centrální elektrodou výrazně menší elektrický potenciál.

Dotkneme-li se skla prst. An electric potential (also called the electric field potential, potential drop or the electrostatic potential ) is the amount of work needed to move a unit of positive charge from a reference point to a specific point inside the field without producing an acceleration. The unit of energy is the joule and the unit of charge is the coulomb. Electric potential is electric potential energy (EPE) per unit of charge. An electric potential is the amount of work needed to move a unit positive charge from a reference point to a specific point inside the field without producing any.

Náboj koule je tedy přímoúměrný jejímu potenciálu. Tento závěr platí pro jakýkoliv elektrický nabitý izolovaný vodič, takže lze psát Q = C.