Press "Enter" to skip to content

Konstrukce klenby

Klenby jsou prostorové nosné konstrukce používané již od středověku. Vytvoření klenby bylo vrcholným projevem stavitelského umění a obrazem jeho vyspělosti. Klenby se používaly ve všech slohových architektonických obdobích, jsou jedním z nejstarších konstrukčních prvků, používaných pro stropní konstrukce. Klenba je samonosná, vzhůru vypuklá stavební konstrukce, která se užívá na zastropení a zakrytí prostoru.

Podobně jako oblouk využívá toho, že váha.

Konstrukce klenby

Materiál a technologie provedení Montované – zděné, betonové. Valené klenby do travers. Rozdělení kleneb podle tvaru a konstrukce: Klenby valené: s obloukem plným. Klenby klášterní – do této skupiny kleneb dále. Klenby jako konstrukce stropů se vyskytují ve všech historických obdobích stavitelství a architektury.

Jejich význam spočívá hlavně v tom, že umožňují zastropení i na velké rozpětí, protože přenášejí zatížení tlakem a nikoli ohybem.

Konstrukce klenby

Nevýhodou kleneb po stránce statické je, že většina z nich vyvozuje šikmé tlaky do podpor, které je nutno zachytávat. Během své existence bývají ohroženy různými vlivy a degradačními procesy, které ovlivňují jejich životnost. Klenby Klenba je oblouková konstrukce složená z cihelných či kamenných prvků, tzv. V ložné spáře klenby je pouze tlakové napětí, což umožňuje navrhnout zaklenutí velkého rozpětí. Oblouková konstrukce klenby přenáší zatížení šikmo do podpor.

Předností klenbových stropů bývá obrovská únosnost. Jakýkoli zásah do konstrukce klenby by měl posoudit statik, zkušený projektant. Způsob sanace bude záviset na důvodu vzniku trhlin. Statickou trhlinu v klenbě nepostačí pouze znovu vyspárovat nebo snad vypěnit PUR pěnou (ano i to lze vidět)! Nutné je odstranit důvody poruchy a zachytit působící síly.

Pata klenby – podp ůrné konstrukce, které přenášejí šikmé tlaky od kleneb do svislých kcí (n ěkdy op ěrami – zdi či táhla) Výhody: dlouhá životnost, statická únosnost, trvanlivost ve vlhkém prost ředí, akustika Nevýhody: pracno. Přemýšlíte, jak vytvořit pravidelné obloukové tvary ze sádrokartonu? Výborným pomocníkem je univerzální klenbový profil, který je dodáván v návinu. To není problém u tunelů, šachet a stok, ale u pozemních staveb to zpočátku vyžadovalo velmi silné stěny, případně s vnějšími podporami.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A TŘÍDĚNÍ Rozhodující kritéria pro volbu konstrukce stropu rozpon únosnost plošná hmotnost horizontální tuhost akustické.

Konstrukce klenby

Nová konstrukce vložek z lehkého a prodyšného materiálu, stavba vložky přizpůsobena anatomii chodidla se střední klenbou. Velký EVA polštář pod patou pro tlumení charakteristických nárazů na patní kost. Vložka svou 3D konstrukcí, podporou podélné a příčné klenby, optimálně rozloží tlak na celou. Konstrukce klenby kleneb do pasů a profilů.

Mezi nejmladší typy cihelné klenby užívané ve venkovském prostředí náleží segmentová. Text popisuje případ zřícení zděné klenby ve výpravní budově železniční stanice Zastávka u Brna. Jako primární příčina zřícení konstrukce. Napětí Z uvedeného vyplývá, že původní konstrukce klenby je po nabetonování, pokud neuvažujeme nesilové účinky, odlehčena a většinu zatížení. Od renesance se klenby začaly uplatňovat u světských staveb a kamenné klenby byly nahrazovány cihelnými.

Klenby prošly historickým vývojem, takže rozeznáváme různé tvary a konstrukce kleneb. Klenby byly zatěžovány postupně až do kolapsu konstrukce (výpočtu). Klenbou rozumíme překlenutí prostoru za pomoci kusového staviva – kamene a později cihel (cihelné klenby ). Klenby vyžadují většinou ke svému provedení pomocné dřevěné konstrukce zvané skruže. Skruž musí mít tvar klenbového oblouku, být pevná, aby unesla váhu klenbového zdiva. Rovněž je důležitá snadná odstranitelnost skruže, nejlépe bez otřesů. Ať už je účelem zásahu nové využití budovy, opravy méně narušené konstrukce, nebo rozsáhlá rekonstrukce, vždy by měl řešení navrhnout odborník na základě analýzy stavu klenby a všech sil, které na ni působí. Zejména se jedná o statické posouzení konstrukce, při níž se zjišťuje tlaková a tahová síla v cihlovém zdivu.

Každá klenba má totiž jiný tvar. Práce byly zahájeny od portálu raženého tunelu ze stavební jámy na Letné, odkud byl za. V podlouhlých prostorách, pokud kápě od užších stran nedosahují až k sobě, vzniká tak necková klenba.