Press "Enter" to skip to content

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m Přesuny sutí Svislá doprava suti a vybour. Rozpočet: Popelákova 1 List č. Bourání dlaždic keramických tl. Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. Některé postele s kovovými nohami je možné.

Kód Popis MJ Výměra bez ztr.

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Příloha Vícepráce – oprava 3. Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Lhůta pro zhotovení stavby je 26. Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům. Aplikace pomocí válečku nebo štětce, ve dvou vrstvách. RZ1 Izolační systém fólií nopovou, svisle.

Třeboň pro potřeby ZUŠ“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo").

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

V ředitelně bude provedeno opláštění ve výklenku pod plastovým oknem do družiny. Půvpdní stěna dělící učebnu a šatnu byla bez zvukové izolace a dřívějšími úpravami silně narušena. Bude demontována a nahrazena 2x opláštěnou SDK stěnou s izolací s neprůzvučností 56dB a požární odolností 60min. Odběratel se zavazuje od dodavatele bezvadné dílo převzít a řídit se pokyny pro provoz a údržbu, které od dodavatele obdržel při předání díla. Smluvní strany se dohodly, že odběratel, nabývá vlastnické právo k předmětu této smlouvy o dílo až úplným zaplacením ceny díla odběratelem a do dne úplného zaplacení ceny díla zůstává předmět díla podle této. Montáž parozábrany, zavěšené podhl. Jiří Hnízdil Výtisk č. Arial,Obyčejné"Strana.

Celkem za malby a nátěry Klempířské práce 1 demontáž stávajících. Izolace proti netlakové vodě – nátěry a stěrky 71. Odstranění násypu tl. Základ pro DPH % DPH Cena celkem za stavbu. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Rozepření stěn pažení – příložné – hl.

R00 Demontáž lešení leh. KRYCÍ LIST NABÍDKY veřejná zakázka na stavební práce „Oprava části 1.

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Položka je orientační a bude upřesněna po demontáži krytiny a očištění konstrukce krovu – po p. RT1 Příčka z tvárnic porobetonových PORFIX tl. Staveništní přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 764 Konstrukce klempířské 766 Konstrukce truhlářské 767 Konstrukce zámečnické 784 Malby D96 Přesuny suti a vybouraných hmot VN Vedlejší náklady Cena celkem STA Rozsah: Rekapitulace soupisů náležejících k objek. POL10_8 bourací práce 1. Export VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací 3. Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla. Okna budou osazována dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Kotvení oken musí být provedeno – rámy – ocelo–hliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby. Kotvy budou osazeny krytkami. Kotvení bude prováděno do 200 mm od každého rohu okna a pak každých max. Hudební ateliér pro děti předškolního věku:náklady na propagaci ( inzerce v časopisu Osmička), pronájem učebny na výuku a malého divadelního sálu na koncerty ( 2x ročně), stojan na hraní pro ozvučné trubice, hudební nástroje (bubínek,rumba koule,xylofon), malá sada ozvučných trubic (boomwhackers), desky A3, CD pro děti, papíry na tisk, samolepky pro děti, tisk.

Nové omítky se předpokládají vápenocementové sanační, opatřené. Obývák a ložnice: nová podlaha, úprava stěn – lokální opravy, přebroušení, výmalba, v obýváku navíc oprava stropní spáry – v celé délce pokoje – perlinka šíře min. RT2 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2K (fa Schömburg),proti tlak. HLOUBENÍ ŠACHET DO 4M2 HORNINY TŘ. Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř.

Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.