Press "Enter" to skip to content

Sekundární metalurgie

Seznam odborné literatury: 1. Sekundární metalurgie ve slévárnách oceli – I. We use cookies to offer you a better experience, personalize content, tailor advertising, provide social media features, and better understand the use of our services. Vyhledávací zařízení produktu a servisu IndustryStock vám nabízí nejenom relevantní aktivní záznamy k. Cílem této práce je provést literární rešerši jednotlivých používaných postupů sekundární metalurgie.

Sekundární metalurgie

V práci je popsán princip metod a. Předmět poskytuje ucelené teoretické a technologické poznatky o pochodech sekundární metalurgie při zpracování tekuté oceli. Pozornost je věnována. Masivní investice společnosti se v. Metody sekundární metalurgie Čas ke studiu: 20 min Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět uvést příčiny rozvoje. Pro předmět Metalurgie slévárenských slitin 5. V následující části práce je popsáno rozdělení primární a sekundární metalurgie.

Sekundární metalurgie

Jsou zde vyjmenovány agregáty a zařízení, které je možné využít ke zpracování ocelové taveniny. Závěrečná část práce se zabývá ekonomickým hlediskem výroby. Jsou zde uvedeny orientační ceny jednotlivých složek vsázky (ocelový odpad, legující předslitiny). Nejrozšířenějšími postupy sekundární metalurgie jsou různé modifikace vakuování v pánvi nebo v licím proudu.

Snížením vnějšího tlak. Rozdělení metod sekundární metalurgie 11. Použití jednotlivých postupů sekundární metalurgie 11. Principy jednotlivých postupů. SMZ) firmy Deutsche Edelstahlwerke v lokalitě Witten.

Bakalářská práce analyzuje možnosti zpětného využití strusek ze sekundární metalurgie. Charakterizuje strusky jak po stránce chemické tak mineralogické. Posudek vedoucího Pernica, Vítězslav. Lití a krystalizace oceli (LiaKrO) prof. Modelování a vizualizace metalurgických procesů (MaVMP) prof.

Vliv metalurgie na ekonomickou a energetickou náročnost výroby oceli na odlitky.

Sekundární metalurgie

Intenzifikace výroby oceli. Fyzikálně-chemické reakce a jejich aplikace ve slévárnách oceli. For security reasons, please log out and exit your web browser when you are done accessing services that require authentication! This video is unavailable. By using this site you agree with it. Doposud byly v případě potřeby více pánví použity vždy maximálně tři ze sekundární metalurgie a další pak byla z primární metalurgie, tedy. Mimopecní metalurgie, pánvová metalurgie, sekundární metalurgie – moderní ocelářský pochod probíhající ve speciálně upravené pánvi. Blok E – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty.

In Sborník přednášek z 50. Denní studium, Strojírenská technologie metalurgie oceli (CME) třetí část před. Na zařízení sekundární metalurgie probíhá rafinace oceli, která má zajistit přesné legování, hlubokou dezoxidaci a odsíření oceli, teplotní a chemickou homogenizaci, modifikaci vměstků a vysokou čistotu kovové lázně. Modelové studium tuhnutí ocelových ingotů s využitím metody. Vliv technologie sekundární metalurgie ve ŽĎAS, a. Influence of technology of secondary metallurgy in the joint-stock company of ŽĎAS, a. Naše společnost ASM GmbH obdržela zakázku pro zařízení na vážení a dopravu legujících a struskotvorných materiálů pro 125 tunovou pec FSF a zařízení sekundární metalurgie pec LF. Systém legování bude automaticky vážit a dopravovat materiál do 13 zásobníků, v případě šachtové pece a pánvové pece z 13 zásobníků. Soubor taveb označený Δ byl zpracován postupy sekundární metalurgie včetně vakuování. Odsíření je možné pouze pod zásaditými struskami.

Vyšší obsah síry má odpad ze šroubáren a surové železo, pokud se používá k nauhličování. V současné době se nachásí ve vsázce průměrně 0,025 až 0,050 %S.