Press "Enter" to skip to content

Technická zpráva bouracích prací

Zásady organizace bouracích prací 1. Technologie bouracích prací. Demolice sokolovny č. Projektová dokumentace na. Dokumentaci bouracích prací tvoří: A. Vnitřek objektu bude vyklizen.

Technická zpráva bouracích prací

Popis území stavby B. Celkový popis stavby B. Tato kategorie dokumentace slouží jako doklad k řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 3. Souhrnná technická zpráva bouracích prací 1. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 4. Po provedení bouracích prací a provedení výkopů budou zhotoveny základové konstrukce pro bezbariérovou rampu a předsazené schodiště. Základové konstrukce jsou zhotoveny ze ŽB.

Technická zpráva bouracích prací

Je závazná pro všechny dodavatele stavby. Před započetím bouracích. Z důvodu navržení některých bouracích prací bude provedeno doplnění chybějících zdí a části krovu – řešeno jako stavební úpravy. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění. Odvodnění staveniště. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastru. Na postup a provádění bouracích prací je nutno vypracovat samostatný projekt.

Tento projekt není součástí této dokumentace. Přitížení svislých nosných konstrukcí a základů původního objektu je oproti současnému stavu minimální resp. Přívod vody není nutno z řizovat. V případě, že nebude potvrzen předpoklad výskytu skalního masivu za rubem stávajícího zdiva musí být návrh opěrné zdi přizpůsoben skutečným geologickým poměrům za rubem.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí. TECHNICKÁ ZPRÁVA 7 e) Zajištění stavební jámy Charakter stavby nevyžaduje. Během bouracích prací bude zajištěn nerušený provoz objektů mimo areál i přístup k nim. Nepředpokládá se použití okolních pozemků k deponování zemin nebo přechodnému uskladnění sutin.

Specifikace prací Dále popsané stavebně technické řešení odpovídá podrobností a úplností rozsahu dokumentace pro stavební. Ostrava – Mariánské Hory D.

Technická zpráva bouracích prací

V rámci bouracích prací se provede vybourání a přesunutí pomocných objektů či jejich částí. PD bouracích prací nejsou kresleny) Navržená trasa: rozvody (UT, Plynu, Elektro a regulace UT) jsou vedeny z prostoru nového zdroje tepla m. Sb, změna vyhláškou č. Součástí této práce je stavebně technologická zpráva, technická zpráva bouracích prací k zařízení staveniště, technologické předpisy bouracích prací a stropní konstrukce nad 3. NP – ve dvou variantách provedení, porovnání dvou technologií provedení stropní konstrukce nad 3. NP, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy, dopravní vztahy, plán bezpečnosti a ochrany. SOUHRNNÁ průvodní a technická zpráva bouracích prací (změna využití objektu-stavební část) Rekonstrukce bytového domu (energetická sanace) Telečská 28, číslo parcely. V průběhu provádění bouracích, drobných zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich v. Na každém podlaží v případě provádění bouracích prací v podlažích (dilatace), bude umístěn hasicí požární přístroj.

Ostatní opatření budou uvedena v denním příkazu k pálení. Místo stavebních prací se nachází v k. Možnosti nakládání s odpady z výstavby Odpady z bouracích a výkopových prací jsou za řazeny ve smyslu. Urbanistické, architektonické a stavebnë technické Fešení a) zhodnocení staveništë Rodinný dúm se nachází na parcel. Tato vyhláška dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby letecké, stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle §194 písm.