Press "Enter" to skip to content

Výjimečně přípustné funkční využití

O umisťování podmíněně přípustné stavby ( využití ) rozhoduje příslušný stavební úřad, kterému povolení výjimečně přípustné funkční využití stavby náleží, na základě závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona. Výjimečně přípustné funkční využití f. Funkční využití – stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití ). Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče. Využití záměru pro bydlení je d1e výše uvedeného hlavní funkční náplní plochy OB — čistě obytné a SV—všeobecně smlšené. Jednotlivé přípojky inženýrských sítí a.

Výjimečně přípustné funkční využití

Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200m2 prodejní plochy, podzemní garáže. Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Komunikace vozidlové, nadřazená plošná zařízení a liniová ve. Přípustné a obvyklé využití území zahrnuje plochy veřejného prostranství pro uložení inženýrských sítí a pohyb lidí (nemotorová i motorová doprava). FUNKČNÍ VYUŽITÍ, DOPLŇKOVÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ A VÝJIMEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ PLOCH: a) OC – čistě obytné Území sloužící pro bydlení.

Pro více informací a možnost prohlídky, kontaktujte realitního makléře. V chystaném domě jsou připraveny (a smlouvou s MČ potvrzeny) byty na 84 % kapacity.

Výjimečně přípustné funkční využití

Obecně platí, že úkolem samosprávy i státní správy (stavebního úřadu) je hájit veřejný zájem. Podmínečně přípustné využití území zahrnuje komerční aktivity, výzkumné ústavy, zábavní a veletržní zařízení, výjimečně jsou přípustné byty pro osoby zajišťující dohled nebo majitele provozovny. Jako výjimečně přípustné jsou rovněž zahradní restaurace – v návrhu využito při ulici Polívkově. Takovéto využití spolu s intenzivněji využitým sousedícím územím plochy SP může v území založit místní nový volnočasový parkový areál – včetně začlenění uvažované stavby víceúčelové haly při areálu základní Tyršovy školy. B) a) Území je určeno převážně pro bydlení.

Funkční i doplňkové využití je přípustné bez podmínek. U výjimečně přípustného využití je vždy nutné individuálně posuzovat polohu, množství a kapacitu ve vztahu k místním podmínkám. Velkoplošná hřiště krajinného rázu bez oplocení, stavby a zařízení pro provoz PID, stavby a zařízení pro provoz a. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, ostatní stavby. Pokud by byla vymezena jen jedna kategorie SR, bylo by správné „zařízení veřejného stravování, klubová zařízení, služby a veterinární zařízení“ zařadit mezi výjimečně přípustné funkční využití. Doplňkové funkční vyu. Výběr území Analyzované území se nachází v zastavěné části hlavního města Prahy v lokalitě Řepy. Byla vybrána křižovatka u sídliště Řepy. Podmíněně přípustné využití: bytové domy do 3 nadzemních podlaží a podkroví, rodinné domy o zastavěné ploše přesahující stanovenou max.

Regulativy stanovují funkční a prostorové uspořádání území, zásady uspořádání dopravy a technického vybavení, vymezení místního územního systému ekologické stability a vymezení veřejné prospěšných staveb. SV – všeobecně smíšené jako(?) hlavní využití plochy pro umístění polyfunkčních staveb. Limity využití území pro konkrétní podsektor se uplatňují pří.

Výjimečně přípustné funkční využití

Vp) slouží pro umisťování staveb pro průmysl s doprovodným podílem zejména technického a dopravního vybavení. Plochy pro sport – R2 jsou určeny pro loděnice, sportovní plochy, hřiště a drobné stavby, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch jako jsou šatny, umývárny, WC, zařízení pro dozor, sklady sportovních potřeb, občerstvení a pod. Obsahuje tyto funkční plochy: BČ – bydlení čisté Území obytné zástavby vysoké kvality s vysokým podílem zeleně tvořící převážně souvislé ob. Západní část pozemku parc. Stodůlky je součástí funkční plochy VV – veřejné vybavení, se stanovenou veřejně prospěšnou stavbou č. VS13 – gymnázium Lužiny.

Parcely – Informace o čísle parcely, katastru a výměře pozemku. Z čísla parcely vede aktivní odkaz do Katastru nemovitostí, kde lze zjistit např. O umístění výjimečně přípustné stavby rozhoduje příslušný stavební úřad. Jeho funkční, doplňkové a výjimečně přípustné využití určuje funkce, které je možno v území umísťovat, případně povolovat jejich změny. Přípustné funkční využití areálu dle platného Regulačního plánu MPR Olomouc: – hlavní funkce objektu (minimálně 50% podlahové plochy) – církev, ostatní funkce -zařízení kulturní, sociální, zdravotní, školská, veřejná správa. Kulturní zařízení, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím). Pro jednotlivé funkční plochy jsou stanoveny podmínky, regulující využití území v členění přípustné a nepřípustné využití. Návrh členění území změny č. Schváleným zadáním změny č. P města Kralupy nad Vltavou Regulativy funkčního a prostorového využití území po změně č. V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat drobné stavby do 20m2 zastavěné plochy, které jsou určeny pro přímé funkční využití těchto ploch.

Změny rozsahu a polohy ploch sídelní zeleně, s výjimkou drobných změn jejich rozsahu (do 10% plochy) nebo umístění (posunutí), bude nutno projednat a schválit jako změnu územního plánu.