Press "Enter" to skip to content

Žádost o odstranění černé stavby

Požádá-li stavebník nebo vlastník stavby o dodatečné povolení, přeruší úřad řízení o odstranění stavby a zahájí řízení o vydání dodatečného povolení. Do tohoto řízení se můžete zapojit jako účastníci řízení – nahlížet do spisu, podávat námitky a požadovat. Ahoj všem, potřeboval bych od někoho napsat nějakej vzor, jak souseda slušnou formou požádat o odstranění černé stavby. Věc se má tak, že ve.

Z hlediska časového je nutné dodat, že pokud vlastník (stavebník) podá žádost o odstranění černé stavby dodatečné povolení stavby předtím, než stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby, má se za to, že žádost podal v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby.

Žádost o odstranění černé stavby

Rozhodnutí o odstranění stavby podle tohoto předpisu musí obsahovat údaje o místu a účelu stavby a komu se odstranění stavby nařizuje, lhůtu k odstranění stavby2, podmínky pro odstranění stavby a rozhodnutí o námitkách účastníků řízení. Ten také nařizuje její odstranění. Takovým oprávněním může být. Hlavní myšlenkou webového portálu ČERNÉ STAVBY. Dále se portál zaměřuje na ucelený zdroj informací, týkající se problematiky černých staveb.

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a následné usnesení o zastavení řízení o odstranění stavby stavební úřad vydá, pokud je předběžná otázka (možnost dodatečného povolení) vyřešena ve prospěch vlastníka nepovolené stavby.

Žádost o odstranění černé stavby

Standardní postup je, že stavební úřad na základě nějakého podnětu zahájí řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. V oznámení zahájení řízení vlastníka nebo stavebníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o odstranění černé stavby dodatečné povolení stavby. Vážení, dnes nám byl doručen dokument od speciálního stavebního úřadu Chomutov, kde vyzval obec k odstranění černé stavby cest v kú. Kdy jde o neoprávněnou stavbu Nikoli všechny stavby postavené na cizích pozemcích (u nichž neexistuje právní titul k jejich umístění na pozemku) jsou. Současně je nutné, aby stavební úřad vlastníka nepovolené stavby poučil, že. V případě b), kdy stavební úřad žádost o dodatečné povolení zamítl, se vrátí do řízení A, neboť předběžná otázka již byla vyřešena, oznámí pokračovaní řízení o odstranění stavby (řízení A), seznámí účastníky řízení s novými skutečnostmi podle ust. V takovém případě je sice stavební úřad povinen zahájit řízení o odstranění stavby, pokud ale vlastník požádá o její dodatečné povolení, řízení o odstranění přeruší až do doby, než bude rozhodnuto v řízení o dodatečném povolení.

Stavebník jako majitel černé stavby je povinen strpět ohledání pozemku, na němž stojí stavba, o jejíž dodatečné povolení žádá. Stavební úřad přitom musí dát účastníkům řízení možnost se ohledání zúčastnit. Opačný výklad zákona by odporoval zásadám správního řízení, což ostatně potvrdil i soud. V opačném případě budete muset stavbu odstranit. Budou na své pozici natolik nejistí, že dozví-li se o černé stavbě, nebudou mít důvod nezahájit správní řízení o odstranění černé stavby. Martin Veber Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty.

Realizace černé stavby je přestupkem (u právnických osob mluvíme o správním deliktu), stavebníkovi může stavební úřad uložit pokutu a zejména nařídit odstranění stavby. Na černou stavbu může stavební úřad kdokoli upozornit podnětem, ve kterém navrhnete zahájení řízení o odstranění stavby.

Žádost o odstranění černé stavby

V době projednání věci byl tento postup upraven V době projednání věci byl tento postup upraven v ustanovení § 88 odst. K této žádosti se připojí pasport stavby a geometrický plán. Jakmile stavební úřad vyhoví Vaší žádosti, je možné stavbu zapsat do katastru nemovitostí. Současně ale platí, že odstranění stavby se nenařídí, pokud stavebník prokáže, že stavba je v souladu s veřejným zájmem, zejména s územně plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu, technickými požadavky na stavby a zájmy chráněnými zvláštními přepisy a jestliže stavebník v řízení o odstranění stavby podá žádost o její. Předchozí právní úprava preferovala, aniž by rozlišovala dobrou či zlou víru stavebníka, odstranění stavby na náklady vlastníka stavby.

Teprve v případě, že odstranění stavby nebylo účelné a za předpokladu, že s tím souhlasil vlastník pozemku, přikázal soud stavbu do vlastnictví vlastníka pozemku. Vždy však za náhradu, kterou byl vlastník pozemku povinen. Tato stavba vyžaduje stavební povolení, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o stavební povolení. Bude-li stavba dodatečně povolena, stavební úřad. Podatel může žádost učinit přímo do protokolu o podání podnětu, nebo mohou požádat samostatně (samostatným podáním). Na doručení žádosti (ať už je součástí podnětu či samostatně) se vztahují požadavky správního řádu na řádné doručení správnímu orgánu podle § 37 správního řádu! Bral bych to jako přeběžnou otázku a pádný důvod pro to, abych řízení o odstranění stavby přerušil, no a pokud bych vydal rozhodnutí, kterým bych umístění a provedení stavby na místě dočasné stavbě povolil, řízení o odstranění stavby bych zastavil.

Hlavně bych si na územním plánu zjistila, jestli takovou stavbu vůbec lze dodatečně povolit, abyste nezaplatili za něco, co byste pak. V praxi je pak podle ní následně v rámci řízení o nařízení odstranění stavby podána žádost o dodatečné povolení stavby, často velmi účelově a bez náležitých podkladů, a to i opakovaně, a dochází k velmi zdlouhavému řízení o možnosti povolení takové stavby. Rodiče napsali žádost o odstranění černé stavby stavby – rada z odboru staveb MěÚ. TELEFONICKY zastřešení balkonu aniž by ho viděl a uznal, že toto není balkon. Soused lživě uvádí, že má od táty vše (i rozsah stavby ) povolené. Ona bude žádat o dodatečné stavební povolení.

Naši trvají na odstranění černé stavby. Mají šanci domoci se. Náš názor je, že zahájíme řízení o odstranění stavby z vlastního podnětu, žádost o dodatečné povolení stavby (řízení) přerušíme z důvodu předběžné otázky (§ 129 odst. 3 SZ), dovedeme řízení o odstranění stavby do fáze, kdy zjistíme, že stavbu lze dodatečně povolit (§ 129 odst. 2 SZ). Toto řízení přerušíme (§ 129 odst. 3 SZ) a vracíme se zpět k. Při výstavbě této černé stavby.

Předchůdce souseda, provedl terénní úpravy, bez zajištění jakoukoliv opěrnou zdí. V poslední době náš dům popraskal a terén znatelně u domu poklesl díky neodbornému zásahu do terénu při provádění černé stavby. Není možné přerušit řízení o odstranění stavby a několik let vyčkávat, zda bude stavba změnou územního plánu připuštěna. Pokud stavba nebude dodatečně.

K ohlášení drobné stavby (např. kůlny) je třeba připojit doklad o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí) a jednoduchý situační nákres s vyznačením umístění stavby na pozemku, hranic se sousedními pozemky a polohy staveb na nich (nemusí být ani zpracováno odborníkem). Ani jeden z oslovených souhlas nedal.