Press "Enter" to skip to content

Základové pasy z prostého betonu

Základové pasy z prostého betonu pásy z prostého betonu. Používají se pro běžné stěnové konstrukce. Dalšími konstrukcemi z prostého betonu mohou být pilíře, sloupy a stěny, které se ale povětšinou dělají z železového betonu. Podle namáhání sloupu přenášejí v základové spáře dostředný nebo mimostředný tlak.

Od tohoto zatížení je také odvozen tvar patky, který je čtvercový nebo obdélníkový.

Základové pasy z prostého betonu

Patky můžou mít různé tvary viz následující obrázek. Pro menší zatížení jsou základové pásy vyrobeny z prostého betonu nebo betonu prokládaného kamenem a zpravidla se betonují přímo do vykopané rýhy – u soudržných zemin. Tyto pásy se navrhují výhradně pod zdmi. Na základové pásy z prostého betónu sa používa trieda betónu B15. Pri podkladovom betóne je to betón triedy B20.

Hodnota roznášecího úhlu α je u lomového kamene: tg α 2-3, u prostého betonu tg α = 1,5-2,0, a u železobetonu tg α = 0,5-1,0.

Základové pasy z prostého betonu

Dříve se pasy prováděly z lomového kamene volně loženého, dnes už se tato metoda nepoužívá. Mozu byt pasy z prosteho betonu. Cena základové desky je nesrovnatelně větší, než základové pásy z prostého betonu. Se základy pro rodinný dům úzce souvisí jejich zateplení s navazující tepelnou izolací soklové části domu. Pro tento typ podloží byly navrženy základové pásy v hloubce 1. Ak pod nosnými stenami ležia základové pásy a tie sú spojené doskou, ide o podkladový betón, ktorý neprenáša zaťaženie stavby, ale len svoje vlastné a zaťaženie podlahy. Dělají se z prostého betonu, železobetonu nebo betonu prokládaného kamenem. Do základů lze tedy využít kameny, čímž ušetříte náklady na množství betonu.

Tloušťku desky můžeme snížit použitím žeber, která mohou být nad nebo pod deskou. Podle tvaru je rozdělujeme na – desky rovné, žebrové (deska se spodními žebry, deska s horními žebry), roštové nebo hřibové. Pásy většinou tvoří prostý beton, železobeton či ložný kámen. Rozdíl mezi základovými patkami a pasy je v podstatě jen v jejich druhém rozměru – délce.

Patky se konstruují a počítají velmi podobně, jedná. Tvar průřezu základových pasů z prostého betonu. STANDARDNÍ PROVEDENÍ RODINNÉHO DOMU l.

Základové pasy z prostého betonu

ZÁKLADY – základové pasy z prostého betonu a bednicích tvárnic, podkladní beton s kari sítí NOSNÝ SYSTÉM – stěnový z vápenopískových cihel VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ – železobetonové monolitické STROPY – železobetonová monolitická strop. Tvoria súvislý horizontálny základ pod celým pôdorysom stavby. Jak už bylo výše napsáno, základy se dělají zpravidla monolitické. V případě základů z prostého betonu nebo železobetonu se. Z prostého betónu min. Monolitické patky z prostého betonu vyžadují větší výšku a jsou vhodné, je-li základová spára hlouběji. Osazují se do štěrkopískového lože anebo betonu tloušťky 100 až 150 mm.

Návrh základové patky z prostého betonu P34 Příklad č. Beton je vylíván na připravené dno základové spáry přímo do vyhloubených rýh bez použití bednění. Obvodové základové pásy do hloubky max. Před samotným započetím betonáže základů (základových pásů) musí být kvalita základové spáry prověřena. V žádném případě totiž nesmí být rozbahněná nebo namrzlá. Následně se provádí vlastní betonáž základů (pásů), a to buď z prostého betonu, prostého betonu proloženého kamenem, nebo železobetonem. Na suterénní zdivo jsou použity betonové tvarovky ztraceného bedn ění tl. V našem cvičení ale pasy navrhovat nebudeme, pouze do staťáku poznamenáme, že by to bylo vhodné. Patka z prostého betonu § Patku modelujeme jako ohýbanou konzolu.

Vypracujte výkres základů včetně sklopených řezů a pro železobetonovou základovou patku vypracujte samostatný výkres. Nejmenší rozměr základu z prostého betonu je 300 x 300 mm, min. Převislá část pasu je namáhána vztlakem zeminy na smyk a ohyb, proto výška pasu musí být dostatečná, aby vzdorovala uvedeným namáháním (tuhý základ). Tohle máte řešit především s projektantem, který to navrhoval, ten o tom ví nejvíc. Konstrukční řešení: Spodní stavba: základové pasy z prostého betonu, ŽB podzemní základové stěny, ŽB deska: Stěny obvodové: sendvič- keramické.

Nosné zdivo celého objektu je z cihel. Stropní konstrukce jsou dřevěné rovné, nad 1 PP klenbové. Střešní krytina je plechová. Venkovní omítka je hladká. Napojení na plynovou přípojku. Vodovod: napojení na veřejnou vodovodní síť.

Splašková kanalizace: žumpa. Elektroinstalace: napojení přípojkou na.