Press "Enter" to skip to content

Digitální katastrální mapa

Převod katastrálních map do digitální podoby patřil v uplynulých letech mezi nejdůležitější úkoly resortu. Ve zbylých katastrálních územích aktuálně probíhají nebo jsou zahajovány. Podoby katastrální mapy. DMP polohopis: třída TMUMPS (technická mapa – účelová mapa povrchové situace) a DOKM, pokud je v daném prostoru veden.

Katastrální mapa vzniklá. Výsledkem pozemkové úpravy je digitální katastrální mapa, která je po vydání všech potřebných.

Digitální katastrální mapa

Vnímáte novou digitální katastrální mapu jako etalon přesnosti? Ani katastrální mapa v digitální podobě není vždy ideální viz. Druh podkladu Forma Měřítko. Originál katastrální mapy (KM) Zajištěný papír na hliníko. Prostřednictvím e-shopu Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je možné zdarma získat vektorovou katastrální mapu v území, kde je platná digitální katastrální mapa (DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná podle nového předpisu (KMD) ve formátech.

Zlínského kraje (ÚKM ZK) je digitální bezešvá podoba vektorového obrazu katastrální mapy umístěného v souřadnicovém. Týká se konkrétně intravilánu této obce, kde je doposud platná katastrální mapa v analogové podobě vzniklá v době technickohospodářského mapování. Výsledkem diplomové práce je návrh digitální katastrální mapy, vytvořený v.

Digitální katastrální mapa

Stanou se Vaší denní pomůckou nebo i dekorací Vašeho úřadu. Umíme zajistit soutisk s katastrální mapou, doplnění názvů ulic, erbu obce, územního plánu apod. Všechny mapy dodáváme opatřené ochranou fólií proti poškození. Vzniká několika způsoby, a to obnovou katastrálního operátu novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací, převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy nebo přepracováním geodetických informací. DKM – digitální katastrální mapa KM-D – katastrální mapa digitální Rastrové KM PK – Stav Využití prostřednictvím webových služeb. Zpřístupnění dat v softwarových aplikacích uživatele, využití dat formou on-line služby, přístup k. S-JTSK, se stanovenou přesností. Obsahová nápl a funkcionalita tohoto mapového díla byla však úzce vázána na pozemkovou. Nejprve to byly katastrální mapy grafické, později digitální a digitalizované.

Plochy lze následně tematizovat (obarvovat) podle údajů vedených v databázi. O vedení technické mapy města LIBEREC. Její hlavní předností, již od jejího vytvoření v r. Mapy » Účelová katastrální mapa. Kopie katastrální mapy v PDF formátu lze vytvořit pouze v katastrálním území kde existuje platná digitální katastrální mapa (DKM). Velmi postrádáme nové katastrální mapování, které by předešlo většině sousedských sporů vznikajících z nepřesnosti starých map. Digitální mapy veřejné správy.

Po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy provede zpracovatel vyhotovení nové digitální katastrální mapy.

Digitální katastrální mapa

Pokud je na daném území vedena katastrální mapa v digitální podobě, zobrazují se vektorová data. V území s katastrální mapou vedenou v analogové podobě se zobrazuje její rastrový obraz, který je doplňován změnami ve vektorové podob. Dostupnost a podmínky využitelnosti těchto dat. Je mapa v digitální podobě – KMD přesnější než analogová ("papírová")? Jak rozdílná je náplň a přesnost dokumentuje následující ukázka.

Point of contact: DMP – DOKM – čísla parcel Keywords. Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP). Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KM-D). Jsou tři způsoby, jak je možné provést obnovu katastrálního operátu. Hledání na mapě s časovou osou.

Jedním z cílů projektu staremapy. V současné době jsou ve Stolíně na extravilán a lesní pozemky vyhlášeny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), jejichž jedním z výstupů je i digitální katastrální mapa. Tato digitální mapa umožňuje zobrazení vrstev majetkových pasportů města (pasport veřejného osvětlení, pasport dopravního značení, pasport komunikací a pasport mostů, lávek a propustků). Zde je katastrální mapa digitálně k dispozici pouze ve formě rastru, který má pro geografické informační systémy pouze omezené využití. KM má doplňovat území s digitální katastrální mapou (DKM) a katastrální mapou digitalizovanou (KMD a KM-D), která už zpracoval katastrální úřad, tak aby vznikla bezešvá vektorová vrstva katastru nemovitostí. Mapa ve vektorové podobě, ať už DKM nebo KM-D, však není k dispozici pro všechna katastrální území v České republice.

Na velké části území jsou mapy dostupné stále jen v papírové nebo rastrové podobě.