Press "Enter" to skip to content

Podnikový informační systém bakalářská práce

Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení nejlépe vyhovujícího informačního systému pro konkrétní výrobní podnik. V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy týkající se tématu a popsána metodologie výběru informačního systému. Dále pak jsou zkoumána jednotlivá nabízená řešení různých dodavatelů podle vybraných kritérií, z. Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu.

Podnikový informační systém bakalářská práce

Návrh vychází z analýzy současného stavu firmy. Obsahuje tvorbu datového modelu, výběr softwaru, chování systému a specifikaci hardwaru s ohledem na požadavky, náklady a přínosy. The bachelor thesis focuses on the design of a partial information system for the selected. Zaměřuje se na podnikový informační systém bakalářská práce Foxboro, jeho zavádění a obnovu. Evropský polytechnický institut, s. We use cookies to offer you a better experience, personalize content, tailor advertising, provide social media features, and better understand the use of our services.

Podnikový informační systém bakalářská práce Jak bylo již zmíněno v předchozí kapitole, pojmy informační a podnikový informační systém si mnoho laiků plete.

Podnikový informační systém bakalářská práce

Teoretická část práce obsahuje shrnutí teoretických poznatků o zisku, jeho hlavních funkcí a užití v podniku. Jsou zde vysvětleny používané pojmy a vymezena konstrukce a interpretace jednotlivých ukazatelů. V podmínkách konkrétní společnosti s ručením. Státní bakalářská zkouška Zaměření předmětu: Poskytnout studentům teoretické poznatky z oboru management, rozvinout schopnosti studentů při využívání moderních metod manažerského rozhodování v jednotlivých oblastech podnikového managementu (včetně strategického managementu a řízení lidských zdrojů). Celá práce je rozdělena do dvou bloků, do teoretické a praktické části. Podnikový informaþní systém – úel, respektive cílové chování je dáno základním požadavkem podniku na soulad informaních a komunikaþních technologií, dále ICT (Information and Communication Technology) a podnikových procesů.

Cílem bakalářské práce je analyzovat nákupní logistiku a systém zpracování objednávek nákupu ve výrobním podniku. V textu jsou rozebrány různé metody nákupu, které podnik uplatňuje při pořizování vstupů pro výrobu. Jsou zkoumány možnosti aplikace moderních logistických technologií založených na plynulém materiálovém toku. Pozornost je zaměřena na úlohu. Cílem mé práce, je rozebrat stávající informační systém podniku, zaměřit se na nedostatky, které v současnosti tento systém vykazuje a na základě informací zjištěných šetřením v této firmě, doporučit způsoby jeho zlepšení. Tato zlepšení očekávám ve zjednodušení toku informací a jejich zpracování v rámci firmy. Při zpracování své práce používám.

Vychází z účetních výkazů firmy ve sledovaném období. Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Velum, s.

Podnikový informační systém bakalářská práce

Sami odborníci nejsou v názvosloví a vymezení pojmu informačního systému (dále IS) zcela jednotní. Money S4 je podnikový ERP informační systém pro střední podniky a. Na stejné stránce se dozvíte víc také o slevách pro účetní firmy. Podnikový systém může být tvořen jako klientská aplikace dotazující se do databáze, ale stejně tak může fungovat podnikový informační systém založený na webových technologiích. A právě intranet je jeden ze způsobů přístupu k datům. Pokud má organizace dobře fungující podnikový informační systém, který kopíruje podnikové procesy, má včas potřebné informace a je schopna se velice rychle a pružně přizpůsobit změně zákaznických preferencí. Cílem práce je zaměření na konkrétní účetní informační systém – SAP, který je v České republice velmi rozšířený.

První, teoretická, popisuje stručně historii účetnictví od vzniku až po vedení. Práce je rozdělena do dvou částí. Informační systém se rozlišuje dle toho, jaké úrovni jsou určené. Jestliže je určen Jestliže je určen na podporu provozních činností podniku, jedná se o operativní úroveň řízení. Popisuje charakteristiku činností při realizaci exportu, postupy související s danou činností při exportních procesech.

Práce v týmu i spolupráce s ostatními odděleními Trénink pracovníků výroby, reporting Práce v SAP, FIS ( podnikový informační systém ) Technik evidenčního systému Medingo s. Závěrečná práce: Plánování a příprava předmětu Service Sciences na FIT VUT. Pro provedení analýzy datové. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zvyšování efektivity podnikových procesů ve společnosti Shadows – Šedivec s. Autor: Petr Jadlovský Vedoucí práce: prof. Západoeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní.

Digitální knihovna ČVUT podporuje otevřený přístup k informacím a jejich sdílení s vědeckou komunitou i širokou veřejností. Elektromechanické montážní práce. Okres Brno-město, Česká republika. Podpora a zlepšování procesů montáže Aktivní.

Dále prohlašuji, že citace použitých pramenů je. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Specifikace požadavků na informační systém.