Press "Enter" to skip to content

Zateplení soklu postup

Hloubka zateplení, by měla být v ideálním případě 80cm pod budoucím terénem. V případě jílového podloží je vhodné zateplení provést hlouběji. Jsou naopak místa, kde z důvodu terénu nebo okolní zástavby není možné zateplení provést tak hluboko a zateplení provádíme do maximální hloubky, kterou nám taková stavba dovolí. Jaký typ polystyrenu použít k zateplování základů a jak se liší zateplování základu a soklu. Ve videu se podíváme na výběr materiálu pro zateplení. Zjistíme, do jaké hloubky.

Zateplení soklu postup

Zateplení soklu postup je samozřejmě důležité u všech staveb, tj. Jak se provádí zateplení soklu.

Pracovní postup pro zateplení soklu postup je téměř totožný s postupem kontaktně zateplované fasády. Pro lepení a stěrkování. V tomto článku rozebíráme ze všech možných úhlů problematickou část stavby, kde konstrukce přiléhají přímo k terénu. Nejčastější chyba, se kterou se lze v praxi setkat, je nevhodný typ použitého materiálu na zateplení soklu. Dnes již většina firem ví, že minerální.

Zateplení soklu postup

Shodně jako u zateplení stěny je nezbytné i pro oblast soklu vždy použít technologický postup konkrétního zateplovacího systému. Doporučujeme tedy přenechat provedení specializovaným firmám. Jelikož jsme ale na webu pro stavebníky svépomocí, ukážeme si jak na to, aby byl výsledek co nejlepší.

Jako izolant budeme používat minerální vlnu, která je v naprosté většině případů pro dům vhodnější, konkrétně pak fasádní minerální. Je pravda, že až bude střecha a okapy (zatím mám jen stropy), tak se tam tolik vody nedostane, ale stejně tam od souseda nějaká přiteče vrstvou ornice, kterou mám na jílu (asi 10cm, ale vodu vede jak drenáž – teče mi potůčkem k základům). Při renovaci fasády domu a jejím zateplení je nejprve nutné odstranit ze soklu domu původní omítku a odhalené zdivo očistit tlakovou vodou, čímž se i navlhčí pro další mokré stavební postupy. Vycházejme z předpokladu, že nejsou potřebné sanační práce a nemusíme brát ohled na vysoký podíl vlhkosti ve zdivu. Sokl domu je obložen extrudovaným polystyrenem (XPS) do. Díky tomu se i navlhčí, což je při aplikaci izolace mokrou cestou žádoucí. Izolace soklu – problémy při nesprávném provedení Pokud je sokl špatně izolován, nebo není izolován vůbec (což je obvyklým nešvarem u starých domů ), může to způsobovat mnoho závažných problémů. POSTUP PŘI ZATEPLENÍ FASÁDY MINERÁLNÍ VATOU.

Začneme přípravou podkladu, tento musí být soudržný, nic nesmí odpadávat, vše co jde tak odstranit. Toto se týká zejména dodatečného zateplení, kdy se lepí na starou fasádu atd. Stejně jako pro ETICS musí být podklad pro soklové izolace vyzrálý, bez prachu, mastnot. U nezateplené stěny z důvodu nutnosti zateplení soklu postup (dle normy min. 8cm) přesah nedocílíme i když se stěnou půjdeme směrem ven o maximální možný přesah (7-9cm). Původně jsem se zateplením soklové části domu nechtěl vůbec zabývat.

Zateplení soklu postup

Postup při výstavbě našeho bydlení. Měli jsme v úmyslu obložit sokl jen lámaným kamenem.

Nakonec rozhodnutí padlo nečekaně na konci léta, kdy jsm. Jinak je Perimetr tepelná izolace přímo určená a dostačující pro izolaci spodní stavby a soklu Perimetr SD (perimetrové části stavby) má jen o něco horší hodnotu nasákavosti, ale dostačující a je vhodný pro zateplení spodní stavby a soklu. Navrhování soklu staveb prochází poměrně zásadním vývojem. Změny se týkají jak používaných materiálů, tak navrhovaných technických řešení. Tento příspěvek si neklade za cíl obhajovat jednotlivá řešení za pomoci nejnovějších „programů či analýz", ale podívat se na detail soklu pokud možno co nejjednodušeji pomocí každodenních obrázků ze staveb a. Pokud hledáte výrobek pro zateplení soklu a spodní stavby tj. Další možností může být tepelný most, který může vznikat rosným bodem, který se mohl instalací zateplení soklu posunout a začít tak proces, kdy voda vzlíná směrem do interiéru, to by se ale mělo po ochlazení ztratit, což uvidíte sám, protože se pomalu začíná ochlazovat.

Poslední možností může být běžná vlhkost, která byla stále ve spodní stavbě od. Vhodným zateplením fasády odbouráte tepelné mosty v konstrukci a zvýšíte akumulaci zdiva. Provedeme Vás krok po kroku zateplením fasády. Pokud si nevíte rady se zateplením ochotně Vám pomůžeme s návrhem řešení a poradíme jak správně zateplovat. Níže Vám přiblížíme postup zateplení fasády po jednotlivých krocích.

O navrhování a provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) již bylo napsáno mnoho. Zajímavé je, že se přesto v konstrukci. Detail pro vysoké tloušťky izolantu bez tepelného mostu. Zatímco u bytového domu díky jeho struktuře jsou tepelné úniky podlahou na úrovni cca 4% z celého domu, u bytového domu už je to 10%. Podklad musí být řádně očištěn,aby byl připraven k aplikaci. Pokud nezvolíme vhodný a správný typ tepelné izolace soklu může dojít k poškození, protože přídržnost polystyrénu pro tak těžký obklad není dostačující a následně dojde k jeho celému odpadnutí nebo odtržení.

Tato tabulka neobsahuje položku přípravy podkladu (jeli to nutné), neobsahuje klempířské práce, zateplení soklu a další práce nutné pro zhotovení kvalitní fasády jako osazení hromosvodu, osazení větracích mřížek, osazení nových dvířek a rámu na elektrickou skříň nebo plynovou skříň.